Klachtenprocedure

Stichting Drechtsteden Transmuraal besteedt veel aandacht aan de cursussen en probeert daarbij iedereen tevreden te stellen. Als u toch niet tevreden bent over Drechtsteden Transmuraal kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail bij het bestuur van de stichting. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke afhandeling binnen drie maanden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Wanneer uw klacht niet door het bestuur van de stichting Drechtsteden Transmuraal kan worden opgelost, zal een onafhankelijke derde van DrechtDokters worden ingeschakeld die voor beide partijen aanvaardbaar is, waarbij de uitspraak van deze derde partij bindend zal zijn en eventuele consequenties snel zullen worden afgehandeld.

U kunt uw klacht sturen aan:

Stichting Drechtsteden Transmuraal
p.a. Zuidendijk 559, 3329 LD Dordrecht
Of per e-mail aan: info@drechtsteden-transmuraal.nl

De stichting Drechtsteden Transmuraal is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).